ارزشها و باورها

رعایت حقوق سهامداران، مشتریان، کارکنان، جامعه و تأمین کنندگان
احساس مسئولیت در برابر منافع جامعه از جمله حفظ محیط زیست و مصرف بهینه انرژی
رعایت کرامت انسانی و احترام به حقوق انسانها
باور و اعتقاد به صداقت، عدالت، نظم و دقت
ارتقاء مستمر کیفیت محصولات تولیدی
ارتقاء مستمر دانش فنی کارکنان و ارج نهادن به خلاقیت و نو آوری برای حرکت پایدار در مسیر تعالی