ماموریت شرکت

مأموریت شرکت آفکو طراحی و تولید قطعات استیل، فولاد، برنز و برنج با آلیاژ های مختلف برای کلیه صنایعدر بازار های داخلی و خارجی با استفاده از فناوری های روز با رعایت منافع کلیه ذینفعان