سهامداران

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران
شرکت صنایع پمپیران
شرکت پمپ سازی نوید سهند