بخشی از تجهیزات کارخانه

پنج دستگاه کوره القائی 500 تا 1500 کیلوگرم با فرکانس های 1000 و 2000 هرتز
تجهیزات آزمایشگاهی شامل: دستگاههای کوانتومتر، متالو گرافی و سختی سنجی
تجهیزات عملیات حرارتی، تمیزکاری و شات بلاست